Skip to main content

Försenad räntebetalning för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten”)

16 April 2020

Intertrust (Sweden) AB informerar härmed i egenskap av agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) om försenad räntebetalning.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 mars 2020 och sådan betalning har inte skett. Agenten har löpande varit i kontakt med Emittenten som informerat att betalning är kopplad till likviditet från en avyttring, vilken försenats pga. den rådande situationen med Covid-19 viruset.  Planerat genomförande av affären är nu överenskommit till den 29 april 2020, då betalning av upplupen ränta med tillhörande dröjsmålsränta även planeras ske.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga Ränta inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har presenterat en plan för att betalning skall ske senast den 29 april 2020 väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Intertrust (Sweden) AB som Agent.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:

Agent:           Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

+46(0)70-141 10 82; eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events