Skip to main content

Meddelande om förtida delåterbetalning av kapitalandelslån i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

4 November 2020

Mot bakgrund av försäljningen av Estea Sverigefastigheter 3 AB:s (publ) (”Bolaget”) helägda dotterbolag, Estea SF3 MidCo AB, har Bolagets styrelse den 4 november 2020 fattat beslut, i enlighet med punkt 10 i de allmänna villkoren (”Villkoren”), om en villkorad förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelslån med ISIN SE0007131883 (”Kapitalandelslånet”) (”Återbetalningen”).

Estea Sverigefastigheter 3 AB:s (publ) (”Bolaget”) helägda dotterbolag, Estea SF3 MidCo AB, har den 23 oktober 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ett till Nyfosa AB (publ) helägt dotterbolag (”Nyfosa”) avseende Bolagets samtliga fastighetsägande bolag och projekt samt andra, direkta och indirekta, dotterbolag (”Portföljen”). Frånträdet av Portföljen är planerat till den 16 november 2020 (”Frånträdet”). Mot bakgrund av försäljningen av Portföljen har Bolagets styrelse den 4 november 2020 fattat beslut, i enlighet med punkt 10 i de allmänna villkoren (”Villkoren”), om en villkorad förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelslån med ISIN SE0007131883 (”Kapitalandelslånet”) (”Återbetalningen”).

För fullständig information vänligen se meddelande här.

Vid frågor eller för ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn: 08 679 05 00; e-post: per.torpare@estea.se; eller
Kristofer Nivenius, Intertrust (Sweden) AB som agent, tfn: 070 688 1910; e-post: trustee@intertrustgroup.com.

Latest Insights & Events