Skip to main content

Meddelande om förtida inlösen i Atella Fastigheter AB (publ)

4 December 2019

Underrättelse om förtida inlösen av obligationslån 2017/2020 om högst 50 000 000 SEK med ISIN SE0010547331 emitterat av Atella Fastigheter AB (publ) (“Bolaget). Detta är ett meddelande som Bolaget är skyldigt att tillhandahålla i enlighet med punkt 9.3.2 obligationsvillkoren.

Bolaget lämnar härmed en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen av alla utestående obligationer. Datum för inlösen är satt till den 7 januari 2020 till ett pris som motsvarar 101 procent av det nominella beloppet i enlighet med punkt 9.3.1 obligationsvillkoren. Eventuell upplupen och obetald ränta kommer också att erläggas i samband med återbetalningen i enlighet med villkoren. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid affärsdagens slut den 23 december 2019 är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprättshålls av Euroclear Sweden AB.

En underrättelse om förtida inlösen kommer att skickas den 4 december 2019 till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationer enligt skuldboken per den 3 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB

Kontakt: Beatrice Gustafsson

Tel: +46 70 141 10 82

E-post: beatrice.gustafsson@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events