Skip to main content

Meddelande om slutliga återbetalning av kapitalandelslån utgivna av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

23 February 2021

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 4 november 2020 att genomföra en förtida återbetalning av Bolagets kapitalandelslån med ISIN SE0007131883 (”Kapitalandelslånet”). Den förtida återbetalningen utbetalades den 2 december 2020 och uppgick till 9 999 kronor (exklusive upplupen ränta) per kapitalandelsbevis och genomfördes genom en nedsättning av kapitalandelsbevisens nominella belopp.

Bolaget har beslutat att genomföra en slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet (”Återbetalningen”) i enlighet med Kapitalandelslånets allmänna villkor (”Villkoren”).

Efter den förtida återbetalningen per den 2 december 2020 uppgår varje kapitalandelsbevis nominella belopp till 1 krona och det finns totalt 79 205 kapitalandelsbevis. Låntagarkoncernens Resultat (såsom definierat i Villkoren) har fastställts genom en av Bolaget upprättad, och av dess revisor granskad, resultaträkning och uppgår till 2876,65 kronor per kapitalandelsbevis.
Återbetalningen kommer således att uppgå till 2876,65 kronor per kapitalandelsbevis och utbetalas den 26 februari 2021 (”Återbetalningsdagen”). På Återbetalningsdagen kommer också upplupen ränta, beräknat på kapitalandelsbevisens nominella belopp innan Återbetalningen (det vill säga 1 krona), från den senaste räntebetalningsdagen (2 december 2020) till och med Återbetalningsdagen att utbetalas. Återbetalningen kommer att göras till de kapitalandelsbevisinnehavare som per avstämningsdagen den 19 februari 2021 finns registrerade i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden AB.
Efter att Återbetalningen har genomförts kommer Kapitalandelslånet att vara till fullo återbetalat och Bolaget samtliga förpliktelser gentemot Er såsom långivare kommer därmed att vara slutligt reglerade.

Vid frågor eller för ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn: 08 679 05 00, e-post: per.torpare@estea.se;
Kristofer Nivenius, Intertrust (Sweden) AB som agent, tfn: 070 688 1910, e-post: trustee@intertrustgroup.com

Det fullständiga meddelandet kan laddas ned på länken nedan.

Skriftligt meddelande SF3 Slutlig återbetalning

Latest Insights & Events