Skip to main content

Resultat av skriftligt beslutsförfarande under Obligationslånet utgivet av Campus Björksätra AB (publ)

14 January 2022

Till Fordringshavarna i Campus Björksätra AB (publ) 556966-0482, (”Bolaget”) obligationslån om högst SEK 210 000 000 daterat den 30 juni 2020 med ISIN SE0014453205 (”Obligationerna”)

Röstningsförfarandet avslutades den 14 januari 2022 klockan 12.00. Agenten konstaterade att röster motsvararande 53,49 procent av det totala utestående beloppet under Obligationslånet mottagits. Vidare accepterades förslaget av 100 % av de mottagna giltiga rösterna. Det konstaterades därmed att majoritetskravet om 75 procent av det totala utestående beloppet under Obligationslånet är uppfyllt.

Agenten meddelar härmed att förslaget har godkänts av Fordringshavarna.

Meddelande till fordringshavarna – Campus Björksätra 20220122

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB
Kontakt: Kristofer Nivenius
Email: trustee@intertrustgroup.com
Tel: +46 70 688 1910

Latest Insights & Events