Skip to main content

Försenad räntebetalning för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten”)

3 April 2020

Intertrust (Sweden) AB informerar härmed i egenskap av agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) om försenad räntebetalning.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 mars 2020 och sådan betalning har inte skett. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att betalning beräknas kunna ske inom 10 bankdagar med tillhörande dröjsmålsränta.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga Ränta inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har presenterat en plan för att betalning skall ske senast den 15 april 2020 väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Vänligen finn fullständig information från Agenten här.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Kontakt: Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

+46 70 141 10 82 eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events