Skip to main content

Försenad räntebetalning för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten”)

5 July 2019

Intertrust (Sweden) AB informerar härmed i egenskap av agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) om försenad räntebetalning.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 juni 2019 och sådan betalning har inte skett. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att betalning kommer att ske den 10 juli 2019 med tillhörande dröjsmålsränta.

Eftersom Emittenten i enlighet med Villkoren klausul 15.1 inte kommer att erlägga Ränta inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har presenterat en plan för att betalning skall ske den 10 juli 2019 väljer Agenten att inte förklara Obligationerna förfallna.

Vänligen finn fullständig information från Agenten här.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Kontakt: Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

+46(0)70- 141 10 82; eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events