Skip to main content

Försenad räntebetalning för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten”)

6 May 2020

Intertrust (Sweden) AB informerar härmed i egenskap av agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) om försenad räntebetalning.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 mars 2020 och sådan full räntebetalning har inte skett. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att räntebetalningen för SE0008294169 (SEK) har skett den 6 maj 2020 och räntebetalningen för NO0010764277 (NOK) beräknas ske den 12 maj 2020.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga Ränta inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har presenterat underlag på att betalning av utestående ränta skall ske senast den 12 maj 2020 väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Om du har några frågor vänligen kontakta:

Agent: Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

+46(0)70- 141 10 82; eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events