Skip to main content

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

20 May 2020

Till direktregistrerade ägare och förvaltare av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 och NO0010764277.

Emittenten har per dagens datum informerat Intertrust (Sweden) AB om att Emittenten inom kort kommer att skicka en begäran om skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna (“Obligationsvillkoren“).

Detta innebär att obligationsinnehavarna inom kort kommer erhålla ett förslag till lösning av den uppkomna situationen att ta ställning till. Förslaget förväntas bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

Syftet med den strukturförändring som Emittenten avser föreslå för obligations-innehavarna är att återställa Emittentens eget kapital och söka realisera värdet i återstående projektportfölj till förmån för obligationsinnehavarna. Arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning pågår och resultatet av denna kommer att redovisas i det förslag som kommer att tillställas obligationsinnehavarna.

Under Obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av pågående Covid-19-pandemi. Emittenten har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projektportföljen efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden. Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och Emittenten bedömer att betydande värden kvarstår i projektportföljen, framförallt i Emittentens projekt på Ekerö, men att det krävs mer tid för att realisera dessa värden och därmed maximera utfallet för obligationsinnehavarna.

Vänligen se även Emittentens pressmeddelande här.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Latest Insights & Events