Skip to main content

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

13 May 2020

Emittenten informerar innehavare och förvaltare av obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) med ISIN SE0008294169 (SEK) och NO0010764277 (NOK) (Obligationerna).

Som meddelades i ett pressmeddelande den 30 april 2020, har TryggHem Projekt 1 AB (publ) framgångsrikt ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ) som omfattar ca 40 500 kvm och ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 185 Mkr.

Under Obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av den pågående Covid-19-pandemin. TryggHem har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projekten efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden.

Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och Bolaget bedömer att stora värden återstår i projektportföljen. En naturlig följd av förändrade förutsättningar och efterföljande anpassningar är dock att processerna dragit ut på tiden. Anpassningar behöver därför göras även vad gäller finansiering.

TryggHem avser inom kort tillställa Agenten en begäran om att inleda ett skriftligt förfarande enligt obligationsvillkoren samt kommer innan den slutliga förfallodagen för Obligationerna återkomma med ytterligare information rörande en delbetalning av Obligationerna. Det skriftliga förfarandet kommer också att innehålla ett förslag på hur resterande belopp under Obligationerna ska hanteras i syfte att kunna färdigställa kvarvarande projekt.

Emittentens pressmeddelande återfinns på följande länk; https://trygghem.se/wp-content/uploads/2020/05/pressmedddelande-information-till-obligationsinnehavare-20200512-1.pdf.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Emittenten:  Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

      Telefon: 08-23 52 00 eller info@trygghem.se

Agenten:     Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

         +46(0)70- 141 10 82 eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events