Skip to main content

Innkalling til gjentatt skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjoner utstedt av Blåfjell AS

3 September 2020

This notice for second written procedure is issued in the Norwegian language only. If an English version of the notice is wanted, please reach out to the Trustee by contacting eleonore.foss@intertrustgroup.com

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjoner, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017.

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”). 

Den fullstendige notisen kan bli lastet ned nedenfor:

Innkalling til gjentatt skriftlig prosedyre

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Det vises til den skriftlige prosedyren initiert 19. august 2020 og med frist for å stemme 3. september 2020 kl. 12.00. Kravet om at Obligasjonseiere som representerer minst femti (50) prosent av Adjusted Nominal Amount må delta i den skriftlige prosedyren for at denne skal være beslutningsdyktig, ble ikke møtt.

På bakgrunn av dette initierer herved TIllitsmannen en gjentatt skriftlig prosedyre (den “Gjentatte Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 19.11 i Obligasjonsvilkårene. Den Gjentatte Skriftlige Prosedyren er initiert etter forslag fra ad hoc Obligasjonseierkomiteen (heretter “Obligasjonseierkomiteen”) om å endre reglene for avholdelsen av skriftlige prosedyrer i henhold til Obligasjonsvilkårene. Bakgrunnen for den foreslåtte endringen (heretter “Forslaget”) og Forslaget er beskrevet under punkt A Bakgrunn og Forslag. 

 

VIKTIGE DATOER:

Record Date (for stemmegivning): 3. september 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 16.00, 17. september 2020

 

For den Gjentatte Skriftlige Prosedyren vil det ikke gjelde noen krav til beslutningsdyktighet i henhold til punkt 19.11 og punkt 19.10. De registrerte stemmene mottatt under the Gjentatte Skriftlige Prosedyren vil dermed være avfjørende uansett hvor mange prosent av Adjusted Nominal Amount som er representert under avstemningen.

 

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:

Tillitsmannen:

Eleonore Foss

eleonore.foss@intertrustgroup.com

+47 958 14 513

 

Andreas W. Hennyng

andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com

+47 971 87 151

Latest Insights & Events