Skip to main content

Innkalling til skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjoner utstedt av Blåfjell AS

19 August 2020

This notice for written procedure is issued in the Norwegian Language only. If an English version of the notice is wanted, please reach out to the Trustee by contacting eleonore.foss@intertrustgorup.com

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjonser, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017.

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”).

 

Vennligst se den komplette notisen som kan lastes ned her.

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Tillitsmannen initierer herved en skriftlig prosedyre (den “Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 21 i Obligasjonsvilkårene. Den Skriftlige Prosedyren er initiert etter forslag fra ad hoc Obligasjonseierkomiteen (heretter “Obligasjonseierkomiteen”) om å endre reglene for avholdelse av skriftlige prosedyrer i henhold til Obligasjonsvilårene. Bakgrunnen for den foreslåtte endringen (heretter “Forslaget”) og Forslaget er beskrevet under punkt A Bakgrunn og Forslag. 

I forbindelse med den Skriftlige Prosedyren, har Obligasjonseierkomiteen kommet med en melding til Obligasjonseierne, hvor det blant annet oppfordres til å delta på et digitalt informasjonsmøte, mandag 31. august kl. 15.00. Melding er inntatt under punkt A nr. 3 Melding fra Obligasjonseierkomiteen.

 

Viktige datoer:

Record date (for stemmegivning): 19. august 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 12.00, 3. september 2020

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eleonore Foss, eleonore.foss@intertrustgroup.com, +47 958 14 513

Andreas W. Hennyng, andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com, +47 971 87 151

Latest Insights & Events