Skip to main content

Kallelse till skriftligt beslutsförfarande avseende obligationer utgivna av Advanced Soltech Sweden AB (publ) (ISIN SE0011721380)

19 September 2023

Till Obligationsinnehavarna i Advanced Soltech Sweden AB (publ) 559056-8878, (“Emittenten”) obligationslån om högst SEK 300 000 000, daterat den 15 augusti 2018 med ISIN SE0011721380 (“Obligationerna”).

Intertrust (Sweden) AB är utsedd till Agent för Obligationsinnehavarna enligt Villkoren för Obligationerna med SE0011721380.

Agenten påkallar på begäran av Emittenten ett skriftligt beslutsförfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) där Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Emittenten om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs närmare nedan i materialet som finns länkat nedan och hänvisas fortsättningsvis till som “Förslaget”. Obligationsinnehavarna kan delta i det Skriftliga Förfarandet genom att skicka in en röstsedel till Agenten. Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 16 oktober 2023 via post, bud eller e-post (för adresser se materialet nedan).

För vidare information kring förfarandet så hänvisas till materialet nedan.

Advanced Soltech Solt4- Notice of WP – final version

Frågor till Emittenten
Vid frågor till Emittenten gällande Förslaget, kontakta
Max Metelius, max.metelius@advancedsoltech.com
Frederic Telander, frederic.telander@advancedsoltech.com

Frågor till Agenten
Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta Intertrust (Sweden) AB
E-post: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events