Skip to main content

Kompletterande räntebetalning i TryggHem Projekt 1 AB (publ) – Information från Bolaget

22 February 2022

I och med att bolagets detaljplan vid Träkvista Torg på Ekerö vunnit laga kraft samt tillträden till byggrätter därmed påbörjats, kommer Bolaget genomföra en kompletterande betalning av den ackumulerade räntan i enlighet med det skriftliga förfarandet den 3 mars 2022.

Amortering av obligationerna avses påbörjas så snart möjligt under 2022. Bolaget har en förhoppning om att detta skall kunna ske under andra kvartalet och återkommer med ytterligare
information rörande detta, så snart man erhållit en mer konkret tidplan från Lantmäteriet rörande pågående fastighetsregleringar.

Trygghem räntebetalning 20220222

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Lars Kristiansson, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Latest Insights & Events