Skip to main content

Meddelande om förtida återbetalning i JSM Financial Group AB (publ)

2 January 2020

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den utövar sin rätt att i förtid begära inlösen i sin helhet av Unsecured Floating Rate Notes med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”).

Emittenten lämnar härmed ett oåterkalleligt meddelande om att denne kommer att, i enlighet med artikel 9.3 (Frivillig helhetsinlösen) i villkoren för Obligationslånet, lösa in Obligationslånet i sin helhet, enligt de villkor och förutsättningar som anges i Obligationslånet, den 20 januari 2020. Varje obligation under Obligationslånet kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer att ske till varje person som i enlighet med villkoren är registrerad som ”Noteholder” per den 13 januari 2020 avseende Obligationslånet.

För mer information vänligen kontakta Emittenten:

Martin Jönsson, CEO

Telefon: +46 (0)70 565 65 50. E-mail: martin@jsmgruppen.com

Latest Insights & Events