Skip to main content

Resultat av skriftligt beslutsförfarande under Obligationslånet utgivet av Campus Björksätra AB (publ)

7 July 2022

Till Fordringshavarna i Campus Björksätra AB (publ) 556966-0482, (”Bolaget”) obligationslån om högst SEK 210 000 000 daterat den 30 juni 2020 med ISIN SE0014453205 (”Obligationerna”).

Röstningsförfarandet avslutades den 7 juli 2022 klockan 12.00. Agenten konstaterade att röster motsvararande 65,80 procent av det totala utestående beloppet under Obligationslånet mottagits. Vidare accepterades förslaget av 96,24 procent av de mottagna giltiga rösterna. Det konstaterades därmed att det kvalificerade majoritetskravet om 75 procent av de erhållna rösterna under Obligationslånet är uppfyllt.

Agenten meddelar härmed att förslaget har godkänts av Fordringshavarna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB

Kontakt: Kristofer Nivenius

Email: trustee@intertrustgroup.com

Tel: +46 70 688 1910

Latest Insights & Events