Skip to main content

Resultat från skriftligt förfarande avseende för TryggHem Projekt 1 AB (publ)

14 August 2020

Resultat från skriftligt röstningsförfarande 

Den 27 juli 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna. I korta drag innebar Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs med 3 år (till den 20 maj 2023), (ii) att Emittenten ges ett temporärt anstånd med betalning av ränta på Obligationerna, (iii) att Emittenten gör en partiell amortering av Obligationerna motsvarande 16 procent av nominellt belopp per Obligation (“Amorteringen”) och (iv) att 40 procent av nominellt belopp per Obligation kvittas mot preferensaktier i Emittenten denominerade i SEK (“Preferensaktierna”) genom en kvittningsemission och att nominellt belopp per Obligation därmed reduceras med motsvarande belopp (“Kvittningsemissionen”).

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades den 14:e augusti 2020, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Avstämningsdag för Amorteringen och deltagande i Kvittningsemissionen
Avstämningsdagen, på vilken en Obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att ha rätt att erhålla Amorteringen och delta i Kvittningsemissionen, är den 1 september 2020 (“Avstämningsdagen”).

Infallandet av Avstämningsdagen den 1 september 2020 är villkorat av att TryggHem Projekt Holding AB innan det datumet öppnat och pantsatt det VP-konto på vilket stamaktierna i Emittenten kommer att innehas. I det fall detta villkor inte är uppfyllt senast den 24 augusti 2020 kommer Emittenten att återkomma med information om nytt datum för Avstämningsdagen.

Förväntat datum för utbetalning av Amorteringen och utskiftande av Preferensaktierna
Förväntat datum för (i) utbetalning av Amorteringen är den 8 september 2020 och (ii) utskiftande av Preferensaktierna är den 10 september 2020. Notera att det kan komma att dröja ytterligare tid innan
förvaltare levererat Preferensaktier till sina kunder.

Information om beräknad transaktionsspärr
För undvikande av CSD-tekniska komplikationer relaterade till genomförandet av Kvittningsemissionen kommer en transaktionsspärr att införas i Euroclear och VPS. Transaktionsspärren förväntas läggas in den 1 september 2020 och hävas den 16 september 2020. Notera att transaktionsspärren kan komma att hävas vid ett senare datum om nödvändigt.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Vid frågor avseende mottagande av Preferensaktier, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB via epost: info@eminova.se, eller via telefon: 08-684 211 00. 

 
Intertrust (Sweden) AB i sin kapacitet som Agent
trustee@intertrustgroup.com

 

Latest Insights & Events