Skip to main content

Resultat skriftligt förfarande Wood & Hill Summit-3 AB

4 November 2020

Till Fordringshavarna under obligationslån daterat den 10 juli 2020 om högst SEK 50 000 000 med ISIN SE0014583514 emitterade av Wood & Hill Summit-3 AB (”Obligationerna”).

Den 16 oktober 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för Obligationerna.

Röstningsförfarandet avslutades den 4 november 2020 klockan 12.00. Förslaget accepterades av en majoritet uppgående till mer än två tredjedelar (2/3) av det totala utestående beloppet under Obligationslånet.

Agenten meddelar härmed att förslaget har godkänts av Fordringshavarna. Den senaste versionen av obligationsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Agentens hemsida.

För vidare information vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB
Mia Fogelberg
Telefon: +46 73 314 15 29
Mail: trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events