Skip to main content

Underrättelse om förekomst av Uppsägningsgrund i TryggHem Projekt 1 AB (publ)

20 May 2020

Till innehavare och förvaltare av obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 (SEK) och NO0010764277 (NOK) (Obligationerna).

Intertrust (Sweden) AB (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) underrättar härmed obligationsinnehavarna om förekomst av Uppsägningsgrund under Villkoren.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren återbetalt Obligationerna den 20 maj 2020 och sådan full återbetalning har inte skett och kommer inte att ske inom fem Bankdagar. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att Emittenten inom kort kommer att tillställa Innehavarna ett förslag till lösning av den uppkomna situationen. Förslaget förväntas bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Villkoren.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga full återbetalning inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har informerat Agenten att de inom kort kommer att skicka en begäran om skriftligt förfarande i enlighet med Villkoren väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Agenten hänvisar även till Emittentens senaste pressmeddelande som återfinns via följande länk: https://trygghem.se/investerare/.

Intertrust (Sweden) AB som Agent.

Om du har några frågor vänligen kontakta:

Agent: Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB, +46(0)70- 141 10 82; eller trustee@intertrustgroup.com

Latest Insights & Events